Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van een arbeidsbemiddelingsonderneming.
1.3 Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een arbeidsbemiddelingsonderneming en een opdrachtgever.

Artikel 2. WIJZE VAN FACTURERING

2.1 De facturen van de Arbeidsbemiddelingsonderneming zijn, tenzij anders afgesproken, gebaseerd op de afgesproken bemiddeling fee.
2.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van de Arbeidsbemiddelingsonderneming zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de Arbeidsbemiddelingsonderneming werken voor de opdrachtgever bevrijdend.
3.2 Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan de Arbeidsbemiddelingsonderneming kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
3.3 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het factuurbedrag aan de Arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigd.
3.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de Arbeidsbemiddelingsonderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van de Arbeidsbemiddelingsonderneming, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
3.5 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe – naar de mening van de Arbeidsbemiddelingsonderneming – aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van de Arbeidsbemiddelingsonderneming:
a. een machtiging voor automatische incasso van deze voorwaarden te verstrekken; en/of
b. een voorschot te verstrekken; en/of
c. afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens de Arbeidsbemiddelingsonderneming, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de opdrachtgever.
3.6 Ingeval de opdrachtgever geen gehoor geeft aan een verzoek van de Arbeidsbemiddelingsonderneming als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, dan is de Arbeidsbemiddelingsonderneming gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten dan wel onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat de Arbeidsbemiddelingsonderneming een schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever. Alle vorderingen van de Arbeidsbemiddelingsonderneming worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.

Artikel 4. ONTBINDING

4.1 Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a) de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b) de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d) de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e) buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.
4.2 Bedragen die de Arbeidsbemiddelingsonderneming vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de Arbeidsbemiddelingsonderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook.
5.2 De Arbeidsbemiddelingsonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de Arbeidsbemiddelingsonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 6. OVERMACHT

6.1 In geval van overmacht van de Arbeidsbemiddelingsonderneming zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Arbeidsbemiddelingsonderneming onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
6.2 Zodra zich bij de Arbeidsbemiddelingsonderneming een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
6.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
6.4 Zolang de overmacht toestand voortduurt, zullen de verplichtingen van de Arbeidsbemiddelingsonderneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.
6.5 Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan de Arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan de Arbeidsbemiddelingsonderneming te betalen.
6.6 De Arbeidsbemiddelingsonderneming is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 7. GEHEIMHOUDING

7.1 De Arbeidsbemiddelingsonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of overeenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
7.2 Het staat de opdrachtgever vrij om de kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de Arbeidsbemiddelingsonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan de Arbeidsbemiddelingsonderneming.
7.3 De Arbeidsbemiddelingsonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de kandidaat.

Artikel 8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

8.1 Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, inleenovereenkomsten en/of andere overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin de Arbeidsbemiddelingsonderneming is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 9. SLOTBEPALINGEN

9.1 Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
9.2 De Arbeidsbemiddelingsonderneming is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 10. IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS

10.1 De Arbeidsbemiddelingsonderneming en de opdrachtgever behandelen alle persoonsgegevens van kandidaten verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywetgeving.
10.2 Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG en aanverwante privacywetgeving inzake onder andere datalekken, rechten van betrokkenen en bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid maken Arbeidsbemiddelingsonderneming en opdrachtgever nadere afspraken over onder andere de uitoefening van de rechten van betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling.
10.3 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat hij alleen persoonsgegevens aan de Arbeidsbemiddelingsonderneming verstrekt of bij haar opvraagt, indien en voor zover de opdrachtgever op grond van de AVG gerechtigd is deze te verstrekken of op te vragen.
10.4 De opdrachtgever vrijwaart de Arbeidsbemiddelingsonderneming tegen alle aanspraken van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens de Arbeidsbemiddelingsonderneming, in verband met een overtreding door de opdrachtgever van de AVG en overige privacywetgeving en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door de Arbeidsbemiddelingsonderneming zijn gemaakt.

WERVING & SELECTIE

Artikel 11. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN

De strekking van de in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, is van overeenkomstige toepassing op de Werving en Selectie overeenkomst tussen de arbeidsbemiddelingsorganisatie en de opdrachtgever.

Artikel 12. VERGOEDING EN INHOUD VAN DE WERVING & SELECTIE OVEREENKOMST

12.1 De door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde vergoeding kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden fulltime bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag.
12.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende. De vergoeding is eveneens verschuldigd indien de door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende op andere wijze – bijvoorbeeld middels terbeschikkingstelling – werkzaamheden voor de opdrachtgever gaat verrichten.
12.3 De specifieke voorwaarden op basis waarvan de arbeidsbemiddelingsonderneming de Werving & Selectie opdracht uitvoert zijn opgenomen in de Werving en Selectie overeenkomst.
12.4 Eventuele pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Artikel 13. AANGAAN ARBEIDSVERHOUDING DOOR OPDRACHTGEVER MET DE WERKZOEKENDE

Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf (alsnog) een samenwerking met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende aangaat, is hij terstond aan de arbeidsbemiddelingsonderneming de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 14. SELECTIE VAN WERKZOEKENDE

14.1 De werkzoekende wordt door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij de arbeidsbemiddelingsonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.
14.2 Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door de arbeidsbemiddelingsonderneming niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid die wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.