14 maart 2017

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Qredibility, nader aan te duiden als opdrachtnemer en de partij die opdracht geeft, nader aan te duiden als opdrachtgever.
1.2 Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding of offerte van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk van kracht.

 

Artikel 2 Totstandkoming en duur
2.1 Alle door of namens opdrachtnemer uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken zolang deze niet aanvaard zijn door opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard middels ondertekening en retourzending van het voorstel tot dienstverlening. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan en/of schriftelijk anders is overeengekomen. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
4.2 Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover zal vooraf overleg plaatsvinden met opdrachtgever.
4.3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit is alleen anders indien de wet of zijn beroepsplicht hem verplicht de betreffende gegevens openbaar te maken.

 

Artikel 5 Betaling 
5.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum en in Nederlandse valuta.
5.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 5.1 genoemde termijn heeft betaald, dan is hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan opdrachtnemer een wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.
5.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden dan kan opdrachtnemer rechtsmaatregelen nemen strekkende tot verkrijging van betaling. Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot betaling van de door opdrachtnemer te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op tenminste 15% (exclusief BTW) van de betalen hoofdsom, met een minimum van € 175,–.
5.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5.5 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde rente, alsmede de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

 

Artikel 6 Aanlevering, levertijd en levering
6.1 Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering van benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer;
6.3 Bij het vaststellen van de hoogte van het abonnement is als uitgangspunt genomen dat opdrachtgever het in lid a genoemde nakomt. Indien deze gegevens niet tijdig, volledig of op de juiste wijze worden aangeleverd, moet Qredibility meer tijd besteden aan het verwerken van de administratie. De extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien zullen op nacalculatiebasis aan opdrachtgever worden doorberekend.
6.4 De door opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt opdrachtnemer niet in verzuim.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 
Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de administratie en uit de advies voortvloeiende resultaten.

 

Artikel 8 Recht van terughouding 
Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht opdrachtnemer onherroepelijk tot het terughouden van de overgegeven stukken en administratie totdat opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.

 

Artikel 9 Overmacht
9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval elektriciteit aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering zoals, maar niet limitatief door ziekte, arbeidsongeschiktheid of weigering van nakoming door leveranciers, en/of ingehuurde derden van wie opdrachtnemer bij de uitvoering van haar producten en/of diensten afhankelijk is.
9.2 Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer heeft opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
9.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging danwel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.
9.4 Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan 2 (twee) maanden voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.
9.5 Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.